Izhtreyding pilka sn


Agnė Čivilytė Agnė Čivilytė Technologijos, kaip socialinio vyksmo dalies, tyrinėjimai izhtreyding pilka sn archeologi­ joje yra naujas reiškinys. Su viltimi keliamas klausimas, ar techninės naujovės lėmė socialinius pokyčius, ar socialinis visuomenės stabilumas skatino inovatyvumą? Rytinio Baltijos jūros regiono bronzos amžiaus tyrinėjimas, o juo labiau — metalo dirbinių technologijos ir jos poveikio socialiniams to meto procesams pažinimas vis dar tebėra iššūkis archeologijos moksle.

Šioje knygoje daug kalbama apie tai, kad Baltijos jūra ne skyrė, o jungė skirtingose pusėse gyvenančius žmones, nes per visą bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus laikotarpius egzistavo tamprūs kultūriniai ryšiai. Būtent jų dėka — o tai yra viena pagrindinių šios knygos minčių — rytiniame Baltijos jūros regione atsekame tam tikrus kultūrinius poslinkius, leidžiančius išryškinti šio krašto savitumą bronzos amžiuje.

SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series

Knygoje bandoma parodyti, jog žmogaus požiūris į metalą buvo labai skirtingas: ten, kur jis buvo lengviau prieinamas, aptinkami turtingi dirbinių lobiai ar kapai su metalinėmis įkapėmis. Kita vertus, šio izhtreyding pilka sn šiaurėje gyvavo didžiuliai metalurgijos cen­ trai, nors metalo dirbinių tuose kraštuose aptikta visai nedaug. Šie ir daugelis kitų kultūrinių kontrastų tarsi rodo, kad nėra vieno ar kelių kriterijų, leidžiančių įvertinti metalo svarbą to meto žmogui.

Todėl knygoje apjungiami įvairių apta­ riamojo regiono kultūrinių sričių bruožai, keliamas klausimas, kaip technologinės naujovės veikė visuomenės raidą įvairiuose laikotarpiuose ir žmonių gyvenimo sferose.

Svarbią vietą užima metalurgijos, kaip amato, aspektas. Juk kiekvienas daiktas — tai tarsi atskiro žmogaus istorija, savita, įdomi, intriguojanti ir originali. Galbūt todėl archeologai vis dažniau kalba apie ano meto žmonių sukurtas ir atei­ ties kartoms paliktas daiktų biografijas.

Agnė čivilytė žmogus ir metalas priešistorėje: žvilgančios bronzos trauka lietuvos istorijos institutas žmogus ir metalas priešistorėje: žvilgančios bronzos trauka UDK Recenzentai: Prof.

Schmitz SCS 24/L, curtain / tarpaulin

Aleksiejus Luchtanas Vilniaus universitetas isbn © Lietuvos istorijos institutas, izhtreyding pilka sn Agnė Čivilytė, t u r i n ys Pratarmė Kas yra metalurgija: sąvoka ir reikšmės Ankstyvasis metalų laikotarpis: terminija ir chronologija Metalo liejybos techninė terminija ir gamybos technologijos Bronzos amžiaus metalo dirbinių technologijų tyrinėjimų metodai Bronzos amžiaus metalo dirbinių technologijų tyrinėjimų istorija Rytų Baltijos jūros regione Rytų Baltijos regiono metalo dirbinių cheminė sudėtis Rytų Baltijos regiono švino izotopų analizė ir vario rūdos kilmės klausimas Ankstyvojo metalurgijos etapo liejimo technologijos: Atkraštinių ir Nortikėnų kovos kirvių kompiuterinė simuliacija Vėlyvojo metalurgijos etapo liejimo technologijos: ietigalių ir įmovinių kirvių kompiuterinė simuliacija Metalas kaip naujovė: Ankstyvasis metalurgijos etapas Rytų Baltijos jūros regione Bronzinė liejimo forma iš Dovilų ir vietinės metalurgijos klausimas Įvaldytas metalas: Izhtreyding pilka sn metalurgijos etapas Rytų Baltijos jūros regione Vietinės metalurgijos suklestėjimas piliakalniuose Narkūnų piliakalnis Utenos r.

Rytų Baltijos regiono piliakalnių kontekste Narkūnų piliakalnio techninė keramika Narkūnų piliakalnio chronologija Narkūnų piliakalnio metalo liejikų dirbtuvė Amatininkai metalurgai Vidurio irPietryčių Europos tyrinėjimuose Bronzos amžiaus metalurgų instrumentai Rytų Baltijos jūros regione Metalurgijos intensyvumas ir reikšmė vėlyvajame metalurgijos etape Metalo dirbinių paskirtis ir kokybė Metalo dirbinių deponavimas Sulaužyti metalo dirbiniai ir jų interpretacija Šernų statulėlės istorija Meliaro tipo kirvių fenomenas Gintaras — pagrindinis mainų ekvivalentas?

Bronzos amžiaus visuomenės tyrinėjimai Rytų Baltijos regione Metalo reikšmė bronzos amžiaus visuomenėje Sumanymas išsamiau patyrinėti rytinio Baltijos jūros regiono bronzos amžiaus metalurgijos savitumus gimė daktaro studijų Heidelbergo universitete metu, kai, nagrinėdama bronzos amžiaus ginkluotę, pradėjau galvoti apie gamtamokslinius metodus, padedančius išspręsti įvairius archeologijos galvosūkius.

Tuomet buvau pasinėrusi į klausimą, ar tik­ rai bronziniai ginklai buvo naudojami kovoje izhtreyding pilka sn kuo galima paaiškinti jų lūžių bei dėjimo į lobius priežastis. Atsakyti į šiuos klausimus tradicinių archeologijos metodų nepakako. Pirmieji darbai buvo pradėti Baltijos šalių muziejuose, tiriant ne tik ginklus, bet ir kirvius bei kitus bronzinius daiktus.

Rgtiniai oksidai Metalai Visi metalai turi metalin kristalin gardel, kuri ir nulemia panaias metal fizikines ir chemines savybes. Metalins kristalins gardels mazguose yra metal jonai, kuriuos jungia laisvai klaidiojantys valentiniai iorinio lygmens elektronai.

Klausimų ratas plėtėsi ir tapo aišku, kad kada nors savo tyrimus tęsiu, pritaikydama ir įvairius archeometalurgijos metodus. Ši knyga skirta bronzos amžiaus metalo dirbinių technologiniams tyrimams rytiniame Baltijos jūros regione.

Justinas - 04 4, CRJ, jau daugelį metų.

Kiekviena bendruomenė galėjo turėti skirtingas asociacijas, susijusias su metalo dirbiniais. Kad ir kokia sudėtinga, paini ir vis daugiau naujų izhtreyding pilka sn kelianti būtų bronzos amžiaus metalurgija, reikėtų nepamiršti, kad visa tai yra žmogaus palikimas, jo kūrinys, atsiradęs kilus idėjai, gaminamas, dailinamas, naudojamas, laužomas, deginamas ar aukojamas, todėl kiekvienas jų — tarsi atskiro žmogaus istorija, savita, įdomi, intriguojanti strategijos nepastovumo indeksai originali.

Galbūt todėl, kad metalo žaliavos būdavo sunku gauti, iš jos pagaminti žvilgantys daiktai ritualų metu buvo aukojami dievams ir taip suteikdavo galimybę jų savininkams pasijusti ypatingiems bei įkūnyti jų ambicijas. Tikriausiai čia ir slypi metalo įtakos žmogaus gyvenimui esmė — žvilgančios bronzos trauka. Paramos mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai visuotinės dotacijos dėka mano idėja įgavo konkretų pavidalą.

Nuoširdžiai dėkoju recenzentams profesoriui Januszui Czbereszukui Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas ir docentui Aleksiejui Luchtanui Vilniaus universitetas už įdėmų ir kritišką žvilgsnį į knygą bei naudingas pastabas.

Istorijos teorijos ir kultros istorijos katedra, el. Todl io straipsnio miausi tik koleg archeolo-g paskatinta bei padrsinta. Teksto tikslas kiek i alies panagrinti archeologijoje, suvokiamoje ne tiek kaip autonomika mokslo aka, bet la-biau kaip sudtin kultros paveldo tyrim ir apsaugos dalis, vykstanius procesus. Todl ia bus analizuojamos ne specifins archeologijos amato" problemos, bet bendresni j su kitomis humanitarinmis ir socialinmis dis-ciplinomis izhtreyding pilka sn apskritai su io meto kultrinmis tendencijomis vienijantys slyio takai. Atsivelgiant tai, archeologin paveld ia bandoma pa-velgti per trejop prizm kaip kultrinius, politinius bei ekonominius iteklius, kuriais disponavo ir savo reikmms tebedisponuoja visuomen.

Taip pat dėkoju visiems savo kolegoms, palaikiusiems mane rašant knygą. Ypač esu dėkinga Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologijos skyriaus vedėjai Eglei Gri­ ciuvienei ir visai darniai jų komandai: Gyčiui Grižui, Monikai Dubinskaitei, Daliai Ostrauskienei, Gediminui Petrauskui, Sauliui Žeguniui bei Audronei Ruzienei už galimybę naudotis archeologine medžiaga, izhtreyding pilka sn pagalbą dirbant, taip pat už jaukius pašnekesius poilsio akimirkomis.

Džiugu, kad šis bendravimas kiekvienąsyk įkvepia pasitikėjimo ir noro tirti bei kurti. Taip pat dėkoju Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus archeologijos skyriaus vedėjai Kristinai Rickevičiūtei už archeologinių radinių nuotraukas.

Dėkoju visų tyrinėjimų metu aplankytų Balta­ rusijos muziejų personalui: Senovės baltarusių kultūros muziejui, Baltarusijos nacionalinės mokslo akademijos Istorijos institutui, Baltarusijos valstybinio universiteto Pamm sąskaitos prekybininkas fakulteto muziejaus laboratorijai, Mogiliavo apskrities kraštotyros muziejui, Mogiliavo valstybinio universiteto archeo­ logijos kabinetui-muziejui ir Gomelio rūmų bei parko ansambliui, Kaliningrado apskrities istorijos ir meno muziejui už suteiktą galimybę naudotis archeologine izhtreyding pilka sn bei svetingumą.

Annales historiae vilnensis

Ačiū kolegai dr. Mikolai Kryvaltcevičiui Balta­ rusijos nacionalinės mokslo akademijos Istorijos institutasorganizavusiam keliones po Baltarusijos muziejus, taip pat už konsultacijas tyrinėjant šios šalies archeologinę medžiagą. Iš širdies dėkoju Curto Engelhorno archeo- 8 metrijos centro direktoriui profesoriui Ernstui Pernickai už atliktus tyrimus, šio centro darbuotojai kolegei ir draugei Elkai Duberow — už izhtreyding pilka sn susidomėjimą rytinio Baltijos jūros regiono archeologija bei nuoseklų gautų rezultatų įvertinimą.

Įdomūs ir reikšmingi buvo Acheno technikos universiteto Liejybos instituto tyrimai. Dėkoju daktarei chemikei Worth įrodyti dvejetainiai opcionų izhtreyding pilka sn indėlį, tiriant bronzos dirbinių liejybos technologiją. Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos mokslo tarybos paramos mokslininkams, skyriaus darbuotojams už pagalbą perprantant projekto vykdymo reikalavimus ir kantrybę atsakant į telefono skambučius.

Dėkoju Lietuvos istorijos institutui ir visiems, prisidėjusiems prie šio projekto. Šioje knygoje ne tik mokslas — joje slypi mano beribis dėkingumas visiems, palaikiusiems mane šiame kelyje. Ačiū mano šeimai už tai, kad galiu atversti pirmąjį šios knygos puslapį.

Atrodytų, padėjus tašką darbas turėtų būti baigtas, bet manęs neapleidžia mintis, kad jis tik prasideda. Visiems, mane suprantantiems, to jausmo linkiu. Viltingai keliamas klausimas, ar technikos naujovės lėmė socialinius pokyčius, ar vis dėlto socialinis visuomenės stabilumas skatino inovatyvumą? Priešistorinių procesų tėkmėje technikos ar įmanoma užsidirbti pinigų dvejetainiu būdu suklestėjimo laikotarpiu galima laikyti IV  tūkst.

izhtreyding pilka sn

Ona.voveriene. .Antikomunizmas.2010.LT

Rytinio Baltijos jūros regiono bronzos amžiaus tyrinėjimas, juo labiau — metalo izhtreyding pilka sn technologijų ir jų poveikio socialiniams to meto procesams nustatymas tebėra iššūkis archeologijos mokslui.

Tai pirmiausia susiję su bronzos amžiaus chronologijos neapibrėžtumu, archeologinių kompleksų, ypač gyvenviečių, retumu, ritmiškos kultūrinių procesų kaitos laike izhtreyding pilka sn erdvėje trūkumu bei išsamesnių tarpregioninių tyrinėjimų stoka.

Šioje knygoje nagrinėjama rytinio Baltijos jūros regiono bronzos amžiaus archeologinė medžiaga. Šio regiono, archeologinėje literatūroje dažnai dar vadinamo Rytų Pabaltiju, geografinės ribos įvairiuose darbuose varijuoja.

Vieni mokslininkai jį traktuoja kaip Šiaurės Rytų Lenkijos, Kaliningrado srities ir visų trijų Baltijos valstybių verslo idėjos internete su minimaliomis investicijomis arealą Čivilytėkiti, be minėtų kraštų, įtraukia ir Baltarusiją Luchtanas, Sidrys, ; Sidrys, Luchtanastreti savo darbuose kalba tik apie Kaliningrado sritį, Lietuvą, Latviją ir Estiją Pydyn Kai kuriuose straipsniuose rytinis Baltijos jūros regionas suvokiamas gana siaurai.

Tai trys dabartinės Baltijos valstybės Merkevičius Naujausiuose darbuose rytiniu Baltijos regionu vadinamos dabartinės Lietuvos ir Latvijos valstybės, o arealas nuo Nemuno iki Vyslos — pietine rytinio Baltijos jūros regiono dalimi Sperling Savaime suprantama, regiono geografinis apibūdinimas  — sąlyginis dalykas, kurį kiekvienas tyrinėtojas pasirenka pagal tam tikrus kriterijus.

Šiuo atveju, atsižvelgus į jau susiformavusią mokslinę tradiciją, tiriamas regionas aprėpia penkias valstybes: Kaliningrado sritį, Lietuvą, Latviją, Estiją ir Baltarusiją. Tokį teritorinį pasirinkimą pirmiausia lėmė minėtų šalių geografinė padėtis2 ir bronzos amžiaus tyrinėjimų situacija3.

Mūsų pirkėjai renkasi

Rytinis Baltijos jūros regionas dažnai lyginamas su Šiaurės kraštais, ypač Skandinavija, bet akivaizdu, kad įvairūs kultūriniai procesai rytinėje ir vakarinėje Baltijos jūros pakrantėse vystėsi skirtingu ritmu, todėl gretinant šių regionų archeologinę medžiagą būtina atsižvelgti į kiekvieno jų kultūrinę specifiką.

Į tai jau  m. Šioje knygoje ne kartą bus kalbama apie tai, kad Baltijos jūra ne skyrė, bet jungė skirtingose jos pusėse gyvenančius žmones, nes per visą bronzos ir ankstyvąjį geležies amžius egzistavo glaudūs kultūriniai ryšiai. Jo darbuose daug dėmesio skiriama archeometalurginiams izhtreyding pilka sn technologiniams aspektams Dąbrowski ; Dąbrowski, Henselo Kaliningrado srityje, Baltijos valstybėse ir Baltarusijoje bronzos amžiams metalo technologijų tyrinėjimai tik prasideda.

Kultūriniu požiūriu jis nebuvo vienalytis: į pietus nuo Dauguvos iki Vyslos vakaruose galima kalbėti apie svarbiausius bronzos amžiaus požymius, tokius kaip gana intensyvi metalo dirbinių izhtreyding pilka sn bei vietinė jų gamyba, savito metalo dirbinių stiliaus atsiradimas, ritualinių papročių paplitimas ir kt.

Bet šiaurės rytinėje regiono dalyje bronzos dirbinių ypač reta, be to, čia ryškiai matoma skandinaviška ir iš dalies Rytų įtaka kultūriniams procesams4. Ištirti metalo kaip technologinės naujovės poveikį būtent tokio kultūriškai įvairialypio regiono bendruomenėms, lyginant tam tikrus metalo žaliavos ir dirbinių naudojimo bei izhtreyding pilka sn reikšmės žmogaus gyvensenai aspektus, ir yra šios knygos siekinys.

Knygoje bandoma parodyti, kad žmonių požiūris į metalą labai skyrėsi. Ten, kur jis buvo lengviau prieinamas, aptinkami turtingi lobiai ar kapai su metalo įkapėmis, bet regiono šiaurėje gyvavo didžiuliai metalurgijos centrai, nors metalo dirbinių tuose kraštuose aptikta visai nedaug. Šie ir daugelis kitų kultūrinių kontrastų tarsi rodo, kad nėra vieno ar kelių kriterijų, leidžiančių įvertinti metalo svarbą to meto žmogui, todėl knygoje sujungiami įvairių kultūrinių aptariamo regiono sričių bruožai.

Beje, knygoje kultūrų pavadinimų5 bus mažai ir pavartotų tik kaip orientacinis instrumentas. Rytinio Baltijos jūros regiono specifika atsispindi skirtingame tyrinėtojų požiūryje į bronzos amžių. Vieni jų, akcentuodami bronzos dirbinių trūkumą ir jų formų ribotumą, abejoja bronzos amžiaus kaip atskiro laikotarpio egzistavimu, o kiti šį reiškinį vertina kaip tam tikrą šio regiono kultūros fenomeną.

  • Edukacji Narodowej w Krakowie Lenkija Dr.
  • Knyga PDF formatu
  • Paslaptys dvejetainis variantas
  • Investavimo į pamm sąskaitą pavyzdys
  • Aleksandra Rachmanova antikomunizmo teorijos pradinink pasaulyje

Estų archeologas Harris Moora viename savo straipsnių apie Estijos archeologinę medžiagą rašė, kad ankstyvojo metalų laikotarpio kultūra anaiptol nepatyrė sąstingio, bet priešingai  — joje pastebimi gyvi, intensyvūs ryšiai su išoriniu pasauliu. Nors čia nėra izhtreyding pilka sn su įkapėmis ar lobių, tai veikiau rodo lai- įvadas izhtreyding pilka sn ir aukojimo papročių savitumą nei kultūros skurdumą Moora Iki šiol nėra specialių studijų, skirtų aptariamo regiono bronzos amžiaus metalo technologijoms.

Šiuo tikslu buvo atlikti įvairūs tarpdisciplininiai tyrimai, suteikiantys naujų žinių apie bronzos dirbinių gamybos procesą, kokybę, funkcionalumą ir kilmę.

Knygoje taip pat nagrinėjami metalurgijos intensyvumo, jos svarbos kaitos bronzos amžiuje bei metalo panaudojimo to meto bendruomenėse klausimai. Keliamas klausimas, kaip technologinės naujovės veikė visuomenės raidą įvairiais laikotarpiais ir gyvenimo sferose.

Svarbią vietą knygoje užima metalurgijos kaip amato aspektas.

Results (gr.)

Juk būtent amatininkystės atsiradimas liudija apie metalo technologijų įsisavinimą, todėl bus kalbama apie ankstyvąjį ir vėlyvąjį metalurgijos etapus, siekiama parodyti, kad bronzos amžiaus technologijos — tai socialinis reiškinys, kurio atsiradimas ir plėtra priklausė nuo įvairiuose regionuose egzistavusių skirtingų kultūros tradicijų.

Technologija čia suvokiama kaip neatsiejama žmogaus gyvensenos dalis, o daiktai — kaip jo veiklos bei socialinio statuso objektai. Kiekvienas daiktas patiria tam tikras funkcionalumo ir vertės transformacijas nuo jo pagaminimo iki galutinio panaudojimo momento. Technologija yra svarbiausias faktorius, lemiantis naujo daikto tolesnę paskirtį ir reikšmę. Jo atsiradimas priklauso nuo išankstinės nuostatos, kaip izhtreyding pilka sn iš kokios medžiagos bus gaminamas, kokios formos ir kokio dydžio, svorio bei stiliaus jis turi būti ir kur bus naudojamas.

Viena vertus, technologinę patirtį sąlygoja įvairūs tarpusavyje sąveikaujantys socialiniai ir kultūriniai veiksniai, tokie kaip komunikacija, visuomenės struktūra, atskirų individų įtaka, visos bendruomenės dalyvavimas gamybos procese ar izhtreyding pilka sn tradicija. Kita vertus, atsirandančios 4 Į rytinio Baltijos jūros regiono kultūrų skirtumus dėmesį atkreipė ne vienas tyrinėtojas. E Šturmsas savo straipsnį pradėjo sakiniais, kad regione galima išskirti du kultūrinius arealus: šiaurės rytinį, esantį skandinaviškos įtakos zonoje, ir vakarinį, kuriame svarbiausias vaidmuo atiteko gintaringajam Sembos pusiasaliui Šturms1.

Luchtanas ir R.