LTB - Rotamazės fermento mažos molekulinės masės inhibitoriai - Google Patents

Kaip susirgti IHV su 1 laipsnio hipertenzija

J Ophthalmol ; Prognosis and prognostic factors of retinal infarction: a prospective cohort study. BMJ ; : — Retinal artery occlusion and the 3-year risk of stroke in Taiwan: a nationwide pop u la tion based study. Am J Ophthalmol ; 4 : — Retinal artery occlusion and the risk of stroke development: twelve-year nationwide cohort study. Stroke ; 47 2 : — Selective thrombophilia screening in young patients with retinal artery occlusion.

Ophthalmologica ; 4 : — A novel hypothesis of visual loss secondary to cosmetic facial filler injection. Ann Plast Surg ; 75 3 : — Iatrogenic occlusion of the ophthalmic artery after cosmetic facial filler injections: a national sur vey by the Ko rean Ret ina So ci ety. JAMA Ophthalmol ; 6 : — Analysis of emboli and blood flow in the ophthalmic artery to understand retinal artery occlusion.

Biomed Tech Berl ; 59 6 : —7.

kaip susirgti IHV su 1 laipsnio hipertenzija

Valaikienë, D. This non-invasive easy performed method is very useful in neurological clinical practice being a clue-method for embolic occlusion of central retinal artery, carotid-cavernous fistula, raised intracranial pressure, etc.

We described the indications, technique and main parameter settings of ultrasound system, basics of vascular diagnostics, and measurements of optic nerve sheath diameter. Keywords: transorbital duplex sonography, retinal artery occlusion, vascular occlusion, optic nerve sheath diameter, intracranial hypertension.

kaip susirgti IHV su 1 laipsnio hipertenzija

Gauta: 02 22 Priimta spaudai: 02 26 9 Originalûs moksliniai darbai Neurodegeneracinëmis ligomis serganèiø pacientø demografiniø ir klinikiniø rodikliø palyginimas M. Tyrimo tikslas. Tyrimo medþiaga ir metodika.

Iðnagrinëta m. Pacientø, serganèiø AL, amþiaus vidurkis buvo 80,90 ± 8,29 m. Serganèiøjø PL grupëje daþniausiai gretutinë patologija buvo arterinë hipertenzija AHskydliaukës ligos ir iðeminë encefalopatija bei neuropatijos. Iki 65 m. MMSE balø skaièius pagal amþiø: pirmojoje grupëje nuo 50 iki 79 m. Gretutinës ligos abiejose tiriamøjø grupëse: AH, skydliaukës ligos, iðeminë encefalopatija.

Pradinis PL simptomas pasireiðkia vienos rankos tremoru.

Sàstingio fenomenas, sergant PL, yra daþniausiai pasireiðkiantis motorinis simptomas, o depresija — daþniausias nemotorinis sutrikimas. Raktaþodþiai: Alzheimerio liga, Parkinsono liga, neurodegeneracinë liga, klinikiniai rodikliai, demografiniai rodikliai. Neurologijos seminarai ; 21 71 : 10—14 ÁVADAS Alzheimerio liga AL — lëtinis, progresuojantis, neurologinis susirgimas, kuris pasireiðkia atminties, màstymo, elgesio sutrikimais, trumpalaikës atminties praradimu, vëlesnëse ligos stadijose atsiranda kognityviniø gebëjimø pablogëjimas, pasireiðkia afazija, agnozija, sutrinka gebëjimas atlikti tikslius judesius apraksija [1].

PL — tai lëtinë progresuojanti liga, pasireiðkianti motoriniais simptomais: ramybës tremoru, bradikinezija, rigidiðkumu ir posturaliniu nestabilumu. To prieþastis yra dopamino trûkumas ekstrapiramidinëje sistemoje [2].

Cholesterolis

Jeigu degeneracija vyksta kitose centrinës nervø sistemos srityse, kurios nesusijusios su dopamino apykaita, PL gali pasireikðti ávairiais nemotoriniais simptomais demencija, depresija, psichoze, sutrikusiu miegu, autonomine disfunkcija [3]. Tiek AL, tiek PL priklauso neurodegeneraciniø ligø grupei.

Abi ðios ligos progresuoja lëtai, taèiau sukelia negráþtamø pakitimø centrinëje nervø sistemoje, o pasireiðkæ simptomai turi átakos susirgusiø asmenø gyvenimui [4]. Dar nëra gerai þinomi abiejø ðiø neurologiniø ligø etiopatogenezës Neurodegeneracinëmis ligomis kaip susirgti IHV su 1 laipsnio hipertenzija pacientø demografiniø ir klinikiniø rodikliø palyginimas mechanizmai, taèiau vyrauja nuomonë, kad abu susirgimus gali lemti genetiniai veiksniai [5].

Atlikta tyrimø, kuriuose bandyta árodyti PL ryðá su paveldimumu, taèiau pateiktose iðvadose buvo teigiama, kad paveldimumo átaka susirgti PL yra bûdinga tik keletui pavieniø atvejø [6]. Pacientai, sergantys ðiomis neurodegeneracinëmis ligomis, gali turëti ir ávairiø kitø gretutiniø susirgimø.

Manoma, kad, anksti diagnozavus gretutinius susirgimus ir juos gerai gydant, bûtø galima iðvengti neurodegeneraciniø pakitimø progresavimo smegenyse ir AL bei PL [7].

Sergantiems Alzheimerio ir Parkinsono ligomis vyrams ir moterims bûdingos skirtingos ðiø neurodegeneraciniø ligø klinikinës iðraiðkos, eiga, rizikos veiksniai, taip pat ir gretutinës ligos, kuriomis buvo sirgæ ar ðiuo metu serga pacientai.

Manoma, kad lytis ir amþius yra svarbûs veiksniai, turintys átakos Alzheimerio ir Parkinsono ligø iðsivystymui ir ðiø ligø prognozei bei baigtims [8].

Taèiau atlikta dar maþai tyrimø, kuriuose tai bûtø árodyta. Demografiniai ir klinikiniai skirtumai, kurie pasireiðkia tarp skirtingø lyèiø pacientø, serganèiø AL ir PL, gali bûti reikðmingi, norint nustatyti rizikà sirgti ðiomis neurodegeneracinëmis ligomis, arba jau diagnozuoti ir tinkami gydyti pacientus, kurie jau susirgo, atsiþvelgiant á nuo lyties ir amþiaus priklausanèius pasireiðkimo ypatumus bei klinikinæ eigà.

kaip susirgti IHV su 1 laipsnio hipertenzija

Todël mûsø tyrimo tikslas: palyginti serganèiøjø AL ir PL klinikinius ir demografinius veiksnius. Buvo iðnagrinëta m. Ið pacientø ligos istorijø buvo iðrinkti ðie duomenys: pacientø amþius, lytis, gyvenamoji vieta, darbinë veikla, ligos simptomai, trukmë nuo jø atsiradimo iki ligos diagnozavimo, gretutinës ir persirgtos ligos. Tyrime dalyvavo ir tiriamieji, kuriems nediagnozuota neurodegeneracinë liga, jie sudarë kontrolinæ grupæ. Palyginta, kaip skiriasi demografiniai ir klinikiniai rodikliai tarp pacientø, serganèiø PL ir AL, ir kontrolinës grupës tiriamøjø.

Vidurkiams palyginti naudotas Stjudento t testas, kokybiniams poþymiams vertinti — c2 kriterijus.

Mokomoji knyga, skirta ikidiplominėms ir podiplominėms studijoms. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tarybos m. TP-7 pritarta išleisti mokomąją knygą skiriamą vientisųjų ir podiplominių studijų dalyviams. Abraitis A. Arlauskienė L.

Tyrimo rezultatuose pateikti duomenø vidurkiai, jø standartiniai nuokrypiai. Laikas nuo pirmø simptomø atsiradimo iki diagnozës nustatymo PL grupëje buvo 2,09 ± 1,49 m. Tiriamieji, sergantys AL, buvo suskirstyti pagal amþiø á dvi grupes: pirmàjà nuo 50 iki 79 m. Pirmojoje grupëje serganèiøjø AL diagnozuota praëjus 1,86 ± 1,23 m. Þilionytë, J. Savickaitë, R. Mûsø atlikto tyrimo metu paaiðkëjo daþniausi susirgimai, pasireiðkæ serganèiøjø PL grupëje, tai arterinë hipertenzija, skydliaukës ligos, iðeminë encefalopatija, CD, onkologiniai susirgimai, neuropatijos.

AL linkæ sirgti vyresnio amþiaus þmonës amþiaus vidurkis — 80,90 ± 8,29 mo PL susergama jaunesniame amþiuje amþiaus vidurkis — 67,88 ± 11,05 m.

PL daþniau serga þiemà gimæ þmonës daþniausiai — vasario mën. Taip pat didelë dalis pacientø turëjo skydliaukës sutrikimø. Vyresni pacientai daugiau kaip 80 m. Ligos eiga buvo greitesnë pacientams iki 80 m. Ávertinus PL simptomus, nustatyta: daþniausiai tiek vyrams, tiek moterims PL pirmiausia pasireiðkia vienos rankos tremoru, jis daþnesnis vyrams. Rigidiðkumas labiau bûdingas moterims nei vyrams, o bradikinezija ir hipokinezija daþniau pasireiðkia vyrams.

Ið kitø motoriniø simptomø daþniausiai pasireiðkë sàstingio fenomenas kiek daþnesnis vyrams. Nemotoriniai simptomai buvo daþnesni vyrø grupëje, daþniausiai pasireiðkë depresija ir miego sutrikimai. PL sergamumo priklausomybë nuo amþiaus Manoma, kad PL pasireiðkimas daþnëja vyresniame amþiuje: asmenø, perkopusiø 80 m. Ser gan èiø jø PL am þiaus vi dur kis — 65,1 ± 7,6 m.

Ðio tyrimo duomenimis, susirgti PL didesnæ rizikà turi vyrai, gimæ ir augæ kaime [10]. Lyginant su mûsø atlikto tyrimo rezultatais, tiriamøjø, serganèiø PL, amþius buvo 67,88 ± 11,05 m. Dau giau sia pa cien tø bu vo gi mæ — m.

kaip susirgti IHV su 1 laipsnio hipertenzija

Pupillo su bendraautoriais m. Serganèiøjø PL gretutinës ligos m. Kaip susirgti IHV su 1 laipsnio hipertenzija, kad didesnæ rizikà susirgti PL turi tie pacientai, kurie serga cukriniu diabetu, ðirdies ligomis ir neramiø ko12 Analizuojant sergamumà PL tarp lyties, buvo pastebëta, kad daþniau ðia liga serga vyrai nei moterys. Alves su bendraautoriais nustatë, kad vyrai serga ðia liga 1,5 karto daþniau nei moterys, lyginant tarp visø amþiaus grupiø [12].

Mûsø atliktame tyrime sergamumo daþnis, vertinant pagal amþiaus grupes, tarp lyèiø kiek skyrësi: iki 65 m. Taigi, mûsø tyrimo rezultatai rodo, kad moterys PL daþniau serga vyresniame amþiuje. Ðá teiginá taip pat patvirtina Ch. Haaxma su bendraautoriais atliktas tyrimas, kuriame buvo nustatyta, kad serganèiø PL moterø amþius buvo 2,1 m. Mûsø atliktame tyrime vidutinis moterø amþius buvo 68,16 m.

Tokie sergamumo skirtumai tarp lyèiø paskatino mokslininkus suformuluoti klausimà, ar estrogenai turi átakos PL atsiradimui ir vystymuisi [14]. Manoma, kad veiksniai, lemiantys dopaminerginiø ir nedopaminerginiø neuronø degeneracijà, yra daugiafaktoriai, tokie kaip oksidacinis stresas, uþdegimas, mitochondrinë disfunkcija, proteosominë malfunkcija ir kiti [15]. Manoma, kad estrogenai gali turëti átakos dopaminei sintezei, metabolizmui bei transportui ir gali moduliuoti dopaminæ receptoriø funkcijà.

Buvo iðkelta hipotezë, kad estrogenø antioksidacinis poveikis gali turëti átakos dopaminerginiø neuronø iðlikimui ir atsistatymui ankstyvoje PL stadijoje [16].

Ðis teiginys paaiðkintø nustatytà rezultatà, kad moterys PL serga reèiau nei vyrai, taip pat ðia liga daþniau suserga vyresniame amþiuje. Ankstyvieji motoriniai ir nemotoriniai PL simptomai A. Siderowf, A. Ðie simptomai bûna ryðkiausi 5 metus iki ligos diagnozës nustatymo [17].

Remiantis mûsø atlikto tyrimo duomenimis, pirmieji PL simptomai buvo tokie: rankos tremoras, rigidiðkumas, bradikinezija ir hipokinezija, mikrografija, sàstingio fenomenas, kalbos monotonija.

kaip susirgti IHV su 1 laipsnio hipertenzija

Atliktø studijø duomenimis, nemotoriniai simptomai pasireiðkia anksèiau nei motoriniai pusei Neurodegeneracinëmis ligomis serganèiø pacientø demografiniø ir klinikiniø rodikliø palyginimas visø susirgusiø PL [18].

Mûsø atliktame tyrime sergantiesiems PL pasireiðkë ðie nemotoriniai simptomai: demencija, depresija, miego sutrikimai ir vegetacinë disfunkcija. Ankstyvos PL eiga daþniausiai bûna lëtai progresuojanti. Mûsø atliktame tyrime daþniausios gretutinës ligos buvo arterinë hipertenzija, skydliaukës ligos, iðeminë encefalopatija, insultas. Tiek jaunesnio, tiek vyresnio amþiaus grupëse daþniausia gretutinë liga buvo arterinë hipertenzija.

Jaunesnio amþiaus grupëje reèiausia gretutine liga buvo cukrinis diabetas, o vyresnio amþiaus grupëje — IÐL. AL sergamumo priklausomybë nuo lyties ir amþiaus Mayeux atliktame tyrime nustatë, kad þmonës, kuriø bent vienas ið ðeimos nariø iki 70 m.

Lindsay su bendraautoriais m. Jø atliktame tyrime didþiausià dalá serganèiøjø AL sudarë pacientai nuo 80 iki 89 m. Atliktame tyrime moterø sirgo dvigubai daugiau nei vyrø moteris ir 63 vyrai [19]. K Seetlani su bendraautoriais m.

LT4484B - Rotamazės fermento mažos molekulinės masės inhibitoriai - Google Patents

Vidutinis tiriamøjø amþius buvo 72,58 m. Vidutinë trukmë nuo simp to mø at si ra di mo iki ligos diag no za vi mo bu vo 10,14 ± 2,85 mën.

Mûsø atlikto tyrimo duomenimis, AL ser gan èiø pa cien tø am þiaus vi dur kis bu vo 80,90 ± 8,29 m. Daugiausia buvo gimæ — m. Palyginome, kaip ligos progresavimo laikas nuo simptomø atsiradimo iki diagnozavimo priklauso nuo amþiaus. Pirmojoje grupëje liga diagnozuota praëjus 1,86 ± 1,23 m. Laikas nuo pirmøjø simptomø atsiradimo iki diagnozës nustatymo buvo ilgesnis vyresnio amþiaus tiriamøjø grupëje.

Slėgio kritimas su hipertenzija tyrime nuo 50 iki 79 m. Mûsø atliktame tyrime Hipertenzijos metabolinis sindromas sirgo 35 vyrai ir 75 moterys moterø serga dvigubai daugiau nei vyrø. Ðie duomenys pagrindþia literatûroje apraðytus teiginius, kad moteriðka lytis ir vyresnis amþius yra rizikos faktoriai susirgti AL.

Moterys, nepriklausomai nuo amþiaus, daþniau serga ðia liga nei vyrai. Serganèiøjø AL gretutinës ligos N. Lindsay atliktame tyrime, vertinant gretutines ligas, kuriomis sirgo pacientai, turintys AL, buvo nustatytos ðios daþniausios gretutinës bûklës: hiperten- MMSE balø palyginimas tarp vyrø ir moterø, serganèiø AL Sh.

Usman m. Vidutinis tiriamøjø amþius buvo 67,74 m. Tiek vyrø, tiek moterø grupëje daþniausia MMSE balø vertë buvo nuo 10 iki 19 [22]. Mûsø atliktame tyrime vidutinis MMSE balø skaièius moterø grupëje buvo 23, vyrø grupëje — Taip pat palyginome, kaip skiriasi MMSE balø skaièius pagal amþiø. Tiriamieji buvo suskirstyti pagal amþiø á dvi grupes: pirmàjà nuo 50 iki 79 m. MMSE balø vidurkis pirmojoje grupëje buvo 17,3 ± 6,4, antrojoje — 15,78 ± 6, Pacientai, segantys AL, daþniau anamnezëje turi persirgtà insultà, lyginant su pacientais, serganèiais PL.

Literatûra kaip susirgti IHV su 1 laipsnio hipertenzija. Biochem Society Transaction ; —6.

kaip susirgti IHV su 1 laipsnio hipertenzija

Schapira AHV. Eur J Neurol ; 5— Balnytë 3. Maturitas ; 65 4 : —8. J Neurol Sci ; — Nat Genet ; 46 9 : — Eur J Epidemiol ; S1— Parkinson disease and dementia. J Geriatr Psychiatry Neurology ; 29 5 : — Behavioural Brain Research ; — Breteler MM. Lancet Neurol ; 5 6 : — Plos One ; 11 4 : 3—